นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล 2561 2560 2559 2558 2557 2556
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล (บาท:หุ้น) 0.0167 0.025 - - 0.0167 0.025
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (บาท:หุ้น) 0.0019 0.0028 0.07 0.05 0.0019 0.00278
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.0186 0.0278 0.07 0.05 0.0186 0.02778
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 35.59* 42.53 202.18 60.32 85.89 48.13

หมายเหตุ การจ่ายปันผลในปี 2561 มีอัตราที่ต่ำกว่านโยบายของบริษัท เนื่องจากมีการขยายการลงทุนตามแผนงาน