นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,523
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 44.27


ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2563 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,438
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.26
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. นายอธิภัทร ควรสถาพร 150,338,856 7.77
2. นายพนม ควรสถาพร 127,700,321 6.60
3. น.ส.พิมญาดา ควรสถาพร 127,273,654 6.58
4. น.ส.ปณิตา ควรสถาพร 127,113,655 6.57
5. นางณัชปภา ควรสถาพร 127,113,654 6.57
6. นายณฐภัทร ควรสถาพร 127,113,654 6.57
7. น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร 127,113,653 6.57
8. น.ส.พิมชญา ควรสถาพร 127,113,652 6.57
9. นาย วินัย ควรสถาพร 63,381,862 3.28
10. นาย ชาคริต สุวรรณโชติ 38,517,440 1.99
11. นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์ 38,275,899 1.98
12. นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 27,104,000 1.40
13. นาย วิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ 24,419,246 1.26
14. นาย พงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย 23,466,666 1.21
15. นาย วิโรจน์ ฉันท์พิชัย 16,272,502 0.84
16. นาง พนิดา ควรสถาพร 15,127.101 0.78
17. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 14,080,000 0.73
18. นาย อัมรัตปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา 13,854,826 0.72
19. นาย บดินทร์ เจนใจ 12,063,333 0.62
20. นาย อภิชาติ เจนสถิตวงศ์ 11,042,472 0.57
21. นาย โกวิทย์ อันนวัฒน์ 10,714,381 0.55
22. นาง สุพัตรา สิรินานากุล 10,000,000 0.52