นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2559
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,308
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 45.1


ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/03/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,815
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.7
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1 นาย พนม ควรสถาพร 108,835,502 6.60
2 น.ส. ปณิตา ควรสถาพร 108,335,502 6.57
3 นาง ณัชปภา ควรสถาพร 108,335,501 6.57
4 น.ส. พิมญาดา ควรสถาพร 108,335,501 6.57
5 น.ส. ธิญาดา ควรสถาพร 108,335,501 6.57
6 น.ส. พิมชญา ควรสถาพร 108,335,501 6.57
7 นาย ณฐภัทร ควรสถาพร 108,335,501 6.57
8 นาย อธิภัทร ควรสถาพร 108,335,500 6.57
9 นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์ 35,490,960 2.15
10 นาย กิติชัย เดชไพบูลย์ยศ 33,222,769 2.02
11 นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 25,500,000 1.55
12 นาย วิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ 23,511,859 1.43
13 นาย พงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย 20,000,000 1.21
14 น.ส. ปาณิสรา ปราญชลีสกุล 15,450,486 0.94
15 นายวิโรจน์ ฉันท์พิชัย 14,285,969 0.87
16 นางพนิดา ควรสถาพร 12,892,418 0.78
17 นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 12,000,000 0.73
18 นาย วิชัย เดชไพบูลย์ยศ 11,155,434 0.68
19 นาง สุพัตรา สิรินานากุล 9,269,333 0.56