นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. นิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. แผนที่สถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม 2560
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบ ก 2560
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ แบบ ข 2560