นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมผู้หุ้นสามัญ ประจาปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 นิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่สถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2562
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 (แบบ ข.)