นักลงทุนสัมพันธ์

กรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัยประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

คุณอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

คุณปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ


คณะกรรมการบริหาร

คุณพนม ควรสถาพรประธานกรรมการบริหาร

คุณพนัส ควรสถาพร กรรมการบริหาร

คุณปณิตา ควรสถาพร กรรมการบริหาร


คุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.08%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   การอบรมหลักสูตรกรรมการ              
 • Director Certification Program รุ่นที่ 80/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ. 2551  

ประวัติการทำงาน  
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2555 - ปัจจุบัน : Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอรี่
 • 2551 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอรี่ พลัส
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอรี่
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอรี่ พลัส

คุณอำพัน ยศอมรสุนทร
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ             
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ. 2551    

ประวัติการทำงาน 
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2555 - ปัจจุบัน : Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ -ไม่มี-

คุณปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 52 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา 
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 •  
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 •  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ         
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 3 มี.ค. 2554

ประวัติการทำงาน 
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2555 - ปัจจุบัน : Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • Commissioner PT. AGE RESOURCES
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่

คุณพนม ควรสถาพร
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 66 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.60%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร พี่ชายของนายพนัส ควรสถาพร บิดาของนางสาวปณิตา ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ               
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มี.ค. 2547

ประวัติการทำงาน  
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2556 - ปัจจุบัน : Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี 
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ -ไม่มี-

คุณพนัส ควรสถาพร
กรรมการบริหาร

อายุ 64 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร น้องชายนายพนม ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา
 • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 14 ก.ย. 2554
 
ประวัติการทำงาน 
 • 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
-ไม่มี-

คุณปณิตา ควรสถาพร
กรรมการบริหาร

อายุ 32 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.57%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บุตรีของนายพนม ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา 
 • ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydney
 • ปริญญาตรี บัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ               
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 1/2013 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • IR Professional Certificate Program รุ่นที่ 3/2014 สภาวิชาชีพบัญชี
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 ก.พ. 2550 

ประวัติการทำงาน 
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2556 - ปัจจุบัน : Director PT. AGE RESOURCES
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
 • 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • Director PT. AGE RESOURCES
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา