นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

คุณปิ่นมณี เมฆมัณฑนากรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการบริหาร

คุณพนม ควรสถาพรกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
และประธานกรรมการบริหาร

คุณพนัส ควรสถาพร กรรมการ และกรรมการบริหาร

คุณปณิตา ควรสถาพร กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหาร


คุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.08%

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   การอบรมหลักสูตรกรรมการ              
 • Director Certification Program รุ่นที่ 80/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน  
 • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอรี่
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอรี่ พลัส
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอรี่
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอรี่ พลัส

คุณอำพัน ยศอมรสุนทร
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ 59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.05%

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ. 2551    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ             
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน 
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กาล่าดีไซน์
 • 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ปีโอนีแทรเวล
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก. กาล่าดีไซน์
 • กรรมการ บจก. ปีโอนีแทรเวล

คุณปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0480%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 3 มีนาคม 2554

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • ต.ค. 2562 – ปัจุจุบัน กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวาณิชยธนกิจ - ด้านตลาดทุน บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2554 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ลเอพลัส แอดไวเซอรี่
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  -ไม่มี-

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวาณิชยธนกิจ - ด้านตลาดทุน บมจ.หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด


คุณพนม ควรสถาพร
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 69 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.6036%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 13.1466%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร พี่ชายของนายพนัส ควรสถาพร / บิดาของนางสาวปณิตา ควรสถาพร
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มีนาคม 2547

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
 • 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 - 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
 • 2557 – 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์
 • 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
  กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์


คุณพนัส ควรสถาพร
กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 67 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0488%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร น้องชายของนายพนม ควรสถาพร
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 14 กันยายน 2554

วุฒิการศึกษา

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  -ไม่มี-

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  -ไม่มี-


คุณปณิตา ควรสถาพร
กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 35 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.5733%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บุตรีของนายพนม ควรสถาพร
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydney
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • 22 มิ.ย. 2561–ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
 • 2560 – ปัจจุบัน Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
 • 2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  -ไม่มี-

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา


คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0083%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 เมษายน 2561

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MBA Finance and Business Economics, The University of Toledo, Ohio USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program รุ่นที่ 13/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • 16 ธ.ค. 2562 –ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังวุฒิสภา
 • เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • เม.ย. 2561 – เม.ย. 2562 กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโน เทค
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิซั่น
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
 • 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
 • 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นันทภูมิ
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  -ไม่มี-

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิซั่น

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโนเทค
  กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
  กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
  กรรมการ บจก. นันทภูมิ