นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรประธานกรรมการบริษัท

ปี 2562 ที่ผ่านมานั้น นับได้ว่าเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ ที่บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ของเราได้แสดงศักยภาพทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ด้วยการสร้างผลประกอบการที่เติบโตกว่าร้อยละ 114 จากปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้งยังได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 ต่อเนื่องกันเป็นที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจโลจิสต์ทั้งทางบกและทางน้ำ พร้อมขยายพื้นที่ท่าเรือขนถ่ายสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดธุรกิจหลัก ถือเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

ในนามของประธานกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป