นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรประธานกรรมการบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการถ่านหินครบวงจร พร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยวิสัยทัศน์ “องค์กรสีเขียว (Green Society)” มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาความคิดบุคลากรให้เติบโตอย่างมีความรู้และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี 2559 บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายการลดต้นทุนในหลายด้าน โดยมีการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการควบคุมต้นทุนและความตรงไปตรงมา (Lean and Clean) เข้าไปในวัฒนธรรมองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านคลังสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต หรือการขนส่ง อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้พร้อมสำหรับการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะความได้เปรียบในเรื่องที่ตั้งของท่าเรือและคลังสินค้าที่อยู่ในบริเวณเดียวกันทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนจากการประหยัดต่อขนาด นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2016 , รางวัลโรงงานสีเขียว ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม และ รางวัลชมเชยการประเมินท่าเรือและคลังสินค้าลดการปล่อยมลพิษดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลที่บริษัทภาคภูมิใจ โดยบริษัทมุ่งหวังจะมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกับผู้นำชุมชนต่อไป จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทำให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทปรับตัวขึ้นโดยบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 153.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 110.49 ล้านบาท

ในนามของประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน