นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาดและการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความยั่งยืนถึง 2 รางวัลด้วยกัน จากงาน SET Sustainability Awards 2018 ได้แก่ รางวัล “บริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น” หรือ Rising Star Sustainability Awards 2018 และได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THIS) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ถือเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในนามของประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณสำาหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน