นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาดและการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงประสบความเร็จอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยได้รับรางวัล Thailand Coal Awards 2017 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ประเภทการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม, รางวัล“CSR-DIW Award 2017” จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม, รางวัลการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเกียรติบัตร ประจำปี 2560 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดให้ท่านผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มั่นใจได้เป็นอย่างดีว่า กระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนตั้งแต่การผลิต ขนส่ง จัดเก็บ และส่งมอบ เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานที่ดีตลอดกระบวนการ

การดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเแล้ว บริษัทยังเล็งเห็นศักยภาพและแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจขนส่งทางน้ำ จึงได้เริ่มขยายธุรกิจในการให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ โดยลงทุนต่อเรือลำเลียง ที่ไม่เพียงแต่ขนส่งถ่านหินได้เท่านั้น ยังสามารถให้บริการขนส่งปูซีเมนต์ สินค้าทางการเกษตรและเชื้อเพลิงไบโอแมสได้อีกด้วย ถือเป็นการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและสามารถต่อยอดให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน

ในนามของประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณสำาหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน