นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากกรรมการผู้จัดการ

นายพนม ควรสถาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2560 บริษัทเอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้คือ การขยายตลาดในประเทศ การจัดตั้งบริษัทและคลังสินค้าในประเทศเวียดนาม เพื่อขยายตลาดในประเทศเวียดนาม รวมถึงการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ทำให้รายได้รวมในปีนี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถทำกำไรในปีนี้ที่ 120 ล้านบาท

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปิดตลาดใหม่ที่ประเทศเวียดนามเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมานั้น ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการลงทุนสร้างคลังสินค้า และโรงคัดแยกขนาดถ่านหินที่ Dong Nai ประเทศเวียดนาม โดยได้เริ่มนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินแล้วในช่วงไตรมาสที่ 4/2560 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าตลาดที่ประเทศเวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้มีปริมาณการบริโภคไฟฟ้ามีอัตรที่สูงขึ้น และในอนาคตประเทศเวียดนามจะเป็นตลาดที่มีปริมาณการใช้ถ่านหินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

ในส่วนของตลาดในประเทศจีน บริษัทเล็งเห็นโอกาสที่จะสามารถขยายตลาดในประเทศจีนไปยังกลุ่มผู้บริโภคถ่านหินรายใหญ่คือกลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า จึงได้มีการลงนามในสัญญาร่วมทุนกับพันธมิตร ในประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดถ่านหินในประเทศจีน และเป็นผู้จัดหาถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศจีนหลายแห่ง การร่วมทุนในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทได้ขยายตลาดการขายถ่านหินในประเทศจีน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังได้เล็งเห็นศักยภาพและแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งรวมถึงการให้บริการขนส่งทางบก และทางน้ำ การให้บริการท่าเรือ และบริการคลังสินค้า จึงได้เริ่มดำเนินการขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ โดยลงทุนต่อเรือลำเลียงจำนวน 8 ลำ เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าทางน้ำ โดยสามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลาย อาทิเช่น ถ่านหิน ปูนซีเมนต์ แร่ยิปซั่ม สินค้าทางการเกษตรและเชื่อเพลิงไบโอแมส ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ ในปี 2560 จำนวน 146.68 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วที่มีเพียง 42.86 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงร้อยละ 242.30

ไม่เพียงแต่มุ่งดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสีเขียว ตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยได้ปลูกฝังความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร บริษัทฯได้จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของพนักงานกับชุมชนในพิ้นที่อีกด้วย และยังมีทีมชุมชนสัมพันธ์และกลุ่มรักษ์ชุมชนที่เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรอบ

ผมในนามของกรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในปี 2560 รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการสนับสนุนธุรกิจตลอดจนให้ความไว้วางใจแก่บริษัทด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป