นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากกรรมการผู้จัดการ

นายพนม ควรสถาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้คือ การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้งได้ขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ยอดขายถ่านหินเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถทำกำไรในปีนี้ที่ 153.66 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ปรับเพิ่มขึ้น 39.1% โดยในปีนี้บริษัทได้เปิดตลาดใหม่ที่ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทมองว่าตลาดที่ประเทศเวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ปริมาณการบริโภคไฟฟ้าสูงขึ้น บริษัทเชื่อว่าในอนาคตประเทศเวียดนามจะเป็นตลาดที่มีปริมาณการใช้ถ่านหินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับตลาดในประเทศจีน บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทมีรายได้เพิ่มจากการ ให้บริการ คลังสินค้า และท่าเรือ ในพื้นที่คลังสินค้าที่อยุธยา โดยเป้าหมายหลักคือ การลดความผันผวนจากรายได้ธุรกิจถ่านหิน และการใช้ทรัพย์สินให้เกิดให้ประโยชน์สูงสุด บริษัทมองว่าธุรกิจให้บริการจะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางรายได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้มีการเพิ่มไลน์การผลิตที่ 3 และ จัดหาเรือเทกองเพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจขนส่งทางน้ำ ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบจากการให้บริการที่ครบวงจร เพื่อการขยายสัดส่วนรายได้จากการบริการต่อไปในปี 2560

นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาให้องค์กรของเราเป็นองค์กรสีเขียว (Green Society) เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนในธุรกิจถ่านหิน โดยการดำเนินการ อย่างมีความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี การเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งในคลังสินค้าและท่าเรือ อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อส่งมอบการบริการที่มีประสิทธิภาพและสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทมีทีมชุมชนสัมพันธ์ ที่ลงพื้นที่เข้าไปบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน และกลุ่มรักษ์ชุมชนที่เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา จำนวน 9 องค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ใน 3 ด้าน คือ 1. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 2. ด้านการดำเนินงาน การขนส่งและท่าเรือ และ 3. ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การส่งเสริมการศึกษา และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ผมในนามของกรรมการผู้จัดการขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในปี 2559 รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการสนับสนุนธุรกิจตลอดจนให้ความไว้วางใจแก่บริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป