นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากกรรมการผู้จัดการ

นายพนม ควรสถาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2561 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้คือ การขยายพื้นที่คลังสินค้าที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และการต่อเรือลำเลียงเพื่อให้บริการด้านโลจิสติกส์ทางน้ำ ทำให้บริษัทฯ มีกองเรือลำเลียงครบ 12 ลำ ส่งผลให้รับรู้รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ รวม 418 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถทำรายได้รวม 7,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จากปีที่ผ่านมา

ในส่วนของการขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนาม ได้มีการลงทุนสร้างคลังสินค้าและโรงคัดแยกขนาดถ่านหินที่จังหวัด Dong Nai และได้เริ่มนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายถ่านหินในประเทศเวียดนามรวม 266 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171% โดยคิดเป็นปริมาณกว่า 1.7 แสนตัน

และจากผลประกอบการด้านโลจิสติกส์ในปี 2561 เติบโตขึ้นถึง 185% จากปี 2560 โดยการมีกองเรือลำเลียงเป็นของบริษัทฯ ครบจำนวน 12 ลำ ทำให้บริษัทฯ ได้พิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นโอกาสของการเติบโตทางธุรกิจโลจิสติกส์ทางน้ำ จึงได้ดำเนินการต่อเรือลำเลียงเพิ่มเติมอีก 12 ลำ จะทยอยรับมอบครบในไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีกองเรือลำเลียงครบ 24 ลำ โดยจะสามารถรองรับความต้องการใช้บริการขนส่งทางน้ำ ของกลุ่มผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ

ไม่เพียงแต่มุ่งดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น บริษัทฯ ยังตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยได้ปลูกฝังความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านความยั่งยืนถึง 2 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ รางวัล Rising Star Sustainability Awards 2018 และได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ถือเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

ผมในนามของกรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในปี 2561 รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการสนับสนุนธุรกิจตลอดจนให้ความไว้วางใจแก่บริษัทด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป