นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากกรรมการผู้จัดการ

นายพนม ควรสถาพรประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

ในปี 2562 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้คือการเพิ่มจำนวนกองเรือลำเลียงเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทางน้ำ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเรือลำเลียงรวม 22 ลำ ขนาดระวางบรรทุก 57,200 ตัน มีการขยายพื้นที่ท่าเรือเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้าทางน้ำจากเดิม 2 ท่า เป็น 3 ท่า ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินงานได้ในไตรมาสที่ 1/2563 นี้ ผลประกอบการในปีนี้ได้รับผลกระทบจากราคาถ่านหินโลกปรับตัวลดลง ทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีรายได้รวมที่ 6,196 ล้านบาท อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิของบริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 114 มูลค่า 273 ล้านบาท จากการที่ได้ดำเนินนโยบายลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สำหรับการตลาดต่างประเทศในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายพื้นที่คลังสินค้าเวียดนาม และเข้าไปทำการตลาดในประเทศกัมพูชา และฟิลิปปินส์ ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้า จากความต้องการใช้พลังงานและการพัฒนาประเทศ จึงมองว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการเข้าไปขยายฐานลูกค้าใหม่

ไม่เพียงแต่มุ่งดำเนินธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น บริษัทฯ ยังตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยได้ปลูกฝังความมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ถือเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

ผมในนามของกรรมการผู้จัดการ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จในปี 2562 รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการสนับสนุนธุรกิจตลอดจนให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป