นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณกรรมการ / กรรมการอิสระ /
และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณพนม ควรสถาพร กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร


คุณปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการ / กรรมการอิสระ /
และกรรมการตรวจสอบ

คุณปณิตา ควรสถาพร กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณพนัส ควรสถาพร กรรมการ / กรรมการบริหาร


คุณประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการ / กรรมการอิสระ

คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ


พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี- วุฒิการศึกษา     
 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการ         
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

ประวัติการทำงาน              
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
 • 2556 - ปัจจุบัน : Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. รถไฟฟ้า (ประเทศไทย)
 • 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกา
 • 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. ก่อสร้างสหพันธุ์
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ และประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • กรรมการ และประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • Commissioner PT. AGE RESOURCES
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
 • กรรมการอิสระ บมจ. รถไฟฟ้า (ประเทศไทย)
 • กรรมการอิสระ บมจ. ก่อสร้างสหพันธุ์
 • กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการกฤษฎีกา

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ

อายุ 74 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.73%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 25 เมษายน 2557

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท Civil Engineering Lamar University, Texas USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ปี 2529 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 • ปี 2534 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • ปี 2543 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • ปี 2550 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 24/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Understanding the Fundamental of Financial Statements รุ่นที่ 5/2006
 • Audit Committee Program รุ่นที่ 21/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 26/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program รุ่นที่ 166/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • 2560 – ปัจจุบัน Director LAO AGRO TECH PCL.
 • 2560 – ปัจจุบัน Director Global House Cambodia Co., Ltd.
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
 • 14 ส.ค. 2558–ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2557 – 13 ส.ค. 2558 รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. อีโค่ ไลท์ติ้ง
 • 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์
 • 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  -ไม่มี-

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  Director LAO AGRO TECH PCL.
  ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
  ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์
  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  Director Global House Cambodia Co., Ltd
  กรรมมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
  กรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์
  ประธานกรรมการ บจก. อีโค่ ไลท์ติ้ง


คุณพนม ควรสถาพร
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 68 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.60%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 13.14 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร พี่ชายของนายพนัส ควรสถาพร / บิดาของนางสาวปณิตา ควรสถาพร
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มีนาคม 2547

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
 • 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์
 • 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร
  บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
  กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์


คุณพนัส ควรสถาพร
กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.05%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร น้องชายของนายพนม ควรสถาพร
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 14 กันยายน 2554

วุฒิการศึกษา

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  -ไม่มี-

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  -ไม่มี-


คุณปณิตา ควรสถาพร
กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 34 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.57%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บุตรีของนายพนม ควรสถาพร
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydney
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • 22 มิ.ย. 2561–ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
 • 2560 – ปัจจุบัน Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  -ไม่มี-

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา


คุณสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี
กรรมการ

อายุ 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี- วุฒิการศึกษา
 • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ            
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 25 ม.ค. 2551   

ประวัติการทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ -ไม่มี-

คุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.08%

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   การอบรมหลักสูตรกรรมการ              
 • Director Certification Program รุ่นที่ 80/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน  
 • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอรี่
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอรี่ พลัส
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอรี่
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอรี่ พลัส

คุณอำพัน ยศอมรสุนทร
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ 59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.05%

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ. 2551    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ             
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน 
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กาล่าดีไซน์
 • 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ปีโอนีแทรเวล
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก. กาล่าดีไซน์
 • กรรมการ บจก. ปีโอนีแทรเวล

คุณปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.05%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 3 มีนาคม 2554

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program รุ่นที่ 5/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ลเอพลัส แอดไวเซอรี่
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  -ไม่มี-

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  -ไม่มี-

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ลเอพลัส แอดไวเซอรี่
  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด


คุณประเสริฐ ตปนียางกูร
กรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 เมษายน 2560

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A., TOULOUSE, FRANCE
 • ปริญญาโท วิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E, DELFT, The NETHERLANDS
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program รุ่นที่ 87/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 36/2007
 • Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009
 • Audit Committee and Continuing Development Program รุ่นที่ 28/2009
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
 • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 23/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program รุ่นที่ 14/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดลว์ แอโรสเปซ
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  -ไม่มี-

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  -ไม่มี-

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  กรรมการ บจก. เดลว์ แอโรสเปซ
  กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
  กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี


คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์
กรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.008%
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 เมษายน 2561

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MBA Finance and Business Economics, The University of Toledo, Ohio USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program รุ่นที่ 13/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโนเทค
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิซั่น
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
 • 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
 • 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นันทภูมิ
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  -ไม่มี-

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิซั่น

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโนเทค
  กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
  กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
  กรรมการ บจก. นันทภูมิ


นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 29 เมษายน 2562

วุฒิการศึกษา
 • Master of Business Administration /Commerce, Eastern New Mexico University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
 • Directors Certification Program (DCP 73/2006)
 • Advanced Audit Committee Program (AACP 22/2016)
 • General Taxation ประเทศญี่ปุ่น
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร: หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2546)
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท. 13)
 • นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 2
 • การบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5
 • นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก รุ่น 1
ประวัติการทำงาน
 • 2562-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
 • 2560-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการ บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิลล่าคุณาลัย จำกัด
 • 2555-2560 กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2550-2556 กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารทรัพย์สิน กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  -ไม่มี-

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  กรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ และประธานคณะกรรมการ บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด
  กรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิลล่าคุณาลัย จำกัด