นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

คุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัย กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ


คุณพนม ควรสถาพร กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร

คุณอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

คุณปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ


คุณปณิตา ควรสถาพร กรรมการ และกรรมการบริหาร

คุณพนัส ควรสถาพร กรรมการ และกรรมการบริหาร

คุณประเสริฐ ตปนียางกูร กรรมการ และกรรมการอิสระ


พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี- วุฒิการศึกษา     
 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการ         
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

ประวัติการทำงาน              
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
 • 2556 - ปัจจุบัน : Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. รถไฟฟ้า (ประเทศไทย)
 • 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกา
 • 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. ก่อสร้างสหพันธุ์
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ และประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • กรรมการ และประธานกรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • Commissioner PT. AGE RESOURCES
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
 • กรรมการอิสระ บมจ. รถไฟฟ้า (ประเทศไทย)
 • กรรมการอิสระ บมจ. ก่อสร้างสหพันธุ์
 • กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการกฤษฎีกา

คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.73%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี- วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท Civil Engineering Lamar University, Texas USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ปี 2529 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 • ปี 2534 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • ปี 2543 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • ปี 2550 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ               
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 24/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Understanding the Fundamental of Financial Statements รุ่นที่ 5/2006
 • Audit Committee Program รุ่นที่ 21/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 26/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program รุ่นที่ 166/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 25 เม.ย. 2557

ประวัติการทำงาน  
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และรองประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. เอเชีย ไบโอแมส
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์
 • 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. อีโค่ ไลท์ติ้ง
 • 2551 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
 • 2552 - 2557 : กรรมการ บจก. ซาการี รีซอร์เซส
 • 2552 - 2556 : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง
 • 2551 - 2556 : ประธานกรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)
 • 2549 - 2556 : กรรมการ บมจ. ไทยลู้บเบส
 • 2549 - 2555 : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
 • ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • ประธานกรรมการ บจก. อีโค่ ไลท์ติ้ง
 • ประธานกรรมการ บจก. เอเชีย ไบโอแมส

คุณพนม ควรสถาพร
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 66 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.60%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร พี่ชายของนายพนัส ควรสถาพร บิดาของนางสาวปณิตา ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ               
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มี.ค. 2547

ประวัติการทำงาน  
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2556 - ปัจจุบัน : Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี 
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ -ไม่มี-

คุณพนัส ควรสถาพร
กรรมการบริหาร

อายุ 64 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร น้องชายนายพนม ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา
 • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 14 ก.ย. 2554
 
ประวัติการทำงาน 
 • 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
-ไม่มี-

คุณปณิตา ควรสถาพร
กรรมการบริหาร

อายุ 32 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.57%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บุตรีของนายพนม ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา 
 • ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydney
 • ปริญญาตรี บัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ               
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 1/2013 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • IR Professional Certificate Program รุ่นที่ 3/2014 สภาวิชาชีพบัญชี
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 ก.พ. 2550 

ประวัติการทำงาน 
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2556 - ปัจจุบัน : Director PT. AGE RESOURCES
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
 • 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • Director PT. AGE RESOURCES
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา

คุณสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี
กรรมการ

อายุ 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี- วุฒิการศึกษา
 • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ            
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 25 ม.ค. 2551   

ประวัติการทำงาน
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ -ไม่มี-

คุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.08%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   การอบรมหลักสูตรกรรมการ              
 • Director Certification Program รุ่นที่ 80/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ. 2551  

ประวัติการทำงาน  
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2555 - ปัจจุบัน : Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอรี่
 • 2551 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอรี่ พลัส
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ บจก. พลัส แอดไวเซอรี่
 • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. แอดไวเซอรี่ พลัส

คุณอำพัน ยศอมรสุนทร
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ             
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 ก.พ. 2551    

ประวัติการทำงาน 
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2555 - ปัจจุบัน : Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ -ไม่มี-

คุณปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 52 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.05%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา 
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 •  
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 •  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ         
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 3 มี.ค. 2554

ประวัติการทำงาน 
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2555 - ปัจจุบัน : Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • กรรมการ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • Commissioner PT. AGE RESOURCES
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่

คุณประเสริฐ ตปนียางกูร
กรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A., TOULOUSE, FRANCE
 • ปริญญาโท วิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E, DELFT, The NETHERLANDS
 • ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 • Director Certification Program รุ่นที่ 87/2007
 • Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 36/2007
 • Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009
 • Audit Committee and Continuing Development Program รุ่นที่ 28/2009
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
 • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 23/2012
วันที่ดำรงตำแหน่ง 27 เม.ย. 2560
 
ประวัติการทำงาน 
 • ที่ปรึกษา บจก. คริสตอลลา
 • กรรมการ บจก. เดะแกรนด์ ยูบี
 • นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซิล อนุสัญญาร็อตเตอร์ดัม อนุสัญญามินามาตะ
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
-ไม่มี-
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. เดะแกรนด์ ยูบี