นักลงทุนสัมพันธ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการดำเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจพลังงานทดแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด("AGET")
เป็นผู้ให้บริการขนส่งถ่านหิน และบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร โดยให้บริการด้านการขนส่งทางบก ปัจจุบัน AGET มีรถให้บริการเป็นของตนเองและพันธมิตรรวมกว่า 1,000คัน

บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด("AGEM")
ประกอบกิจการท่าเรือและคลังสินค้าที่มีการคัดแยกและขนถ่ายสินค้าหลักของบริษัท ตั้งอยู่ในอาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย โรงงานคัดแยกถ่านหิน จานวน 2 อาคาร และท่าเรือจานวน 3 ท่า

บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด("AGEP")
ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน

บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด (“AGEG”)
ประกอบธุรกิจนำเข้า คัดแยกขนาด และจำหน่ายถ่านหิน