นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บริหาร

1
นายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ
2
นายบุญเลิศ ปลื้มสืบกุล ผู้อำนายการอาวุโสฝ่ายต่างประเทศ
3
นายอัครเดช พันทะสาร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
4
นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
5
นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6
นายอนันต์ เพชโรภาส ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
7
นายชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

คุณพนม ควรสถาพร
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 66 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.60%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร พี่ชายของนายพนัส ควรสถาพร บิดาของนางสาวปณิตา ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ               
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มี.ค. 2547

ประวัติการทำงาน  
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2556 - ปัจจุบัน : Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
 • 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี 
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • Commissioner PT. AGE RESOURCES
 • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ -ไม่มี-

คุณปณิตา ควรสถาพร
กรรมการบริหาร

อายุ 32 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 6.57%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บุตรีของนายพนม ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา 
 • ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydney
 • ปริญญาตรี บัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ               
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 1/2013 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • IR Professional Certificate Program รุ่นที่ 3/2014 สภาวิชาชีพบัญชี
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 ก.พ. 2550 

ประวัติการทำงาน 
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • 2556 - ปัจจุบัน : Director PT. AGE RESOURCES
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
 • 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ตรัง กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
 • Director PT. AGE RESOURCES
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา