นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2562 2561 2560 2559
รายได้จากการขายและบริการ 6,196.23 7,900.78 5,931.95 4,644.94
ต้นทุนขายและบริการ 5,389.25 7,182.51 5,323.01 4,065.28
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 494.69 558.52 392.39 371.54
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 350.63 215.46 196.74 240.11
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
272.79 127.21 120.51 153.66
งบดุล (ล้านบาท) 2562 2561 2560 2559
สินทรัพย์รวม 4,732.08 4,934.97 4,180.90 4,090.08
หนี้สินรวม 2,916.46 3,391.38 2,763.32 2,670.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,815.62 1,543.59 1,417.58 1,419.88
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) 2562 2561 2560 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.19 1.14 1.10 1.19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 79.86 64.73 74.24 73.46
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 101.15 69.61 84.31 97.35
อัตรากำไรขั้นต้น 13.02 9.09 10.27 12.67
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 5.66 2.73 3.32 5.17
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิ 4.37 1.60 2.03 3.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 16.25 8.60 8.50 11.11
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม 7.25 4.73 4.76 7.06
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.61 2.20 1.95 1.88
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 7.28 3.93 3.48 4.45
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.1411 0.0658 0.0665 0.0932