นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2562 ดาวน์โหลด
MD&A ไตรมาส 1/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2561 ดาวน์โหลด
MD&A ไตรมาส 1/2561
MD&A ไตรมาส 2/2561
MD&A ไตรมาส 3/2561
MD&A ปี 2561