นักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม
ตุลาคม 2564  
15 ตุลาคม 2564 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เมษายน 2564  
29 เมษายน 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564