Major Shareholders

Free Float As of 17/03/2020
Free Float As of 17/03/2020 4,523
% Shares in Minor Shareholders (% Free float) 44.27


Overview As of 17/03/2020 Rights Type : XM
Total Shareholders 5,438
% Shares in Scripless Holding 99.26
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1. นายอธิภัทร ควรสถาพร 150,338,856 7.77
2. นายพนม ควรสถาพร 127,700,321 6.60
3. น.ส.พิมญาดา ควรสถาพร 127,273,654 6.58
4. น.ส.ปณิตา ควรสถาพร 127,113,655 6.57
5. นางณัชปภา ควรสถาพร 127,113,654 6.57
6. นายณฐภัทร ควรสถาพร 127,113,654 6.57
7. น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร 127,113,653 6.57
8. น.ส.พิมชญา ควรสถาพร 127,113,652 6.57
9. นาย วินัย ควรสถาพร 63,381,862 3.28
10. นาย ชาคริต สุวรรณโชติ 38,517,440 1.99
11. นาย ประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์ 38,275,899 1.98
12. นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข 27,104,000 1.40
13. นาย วิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ 24,419,246 1.26
14. นาย พงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย 23,466,666 1.21
15. นาย วิโรจน์ ฉันท์พิชัย 16,272,502 0.84
16. นาง พนิดา ควรสถาพร 15,127.101 0.78
17. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 14,080,000 0.73
18. นาย อัมรัตปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา 13,854,826 0.72
19. นาย บดินทร์ เจนใจ 12,063,333 0.62
20. นาย อภิชาติ เจนสถิตวงศ์ 11,042,472 0.57
21. นาย โกวิทย์ อันนวัฒน์ 10,714,381 0.55
22. นาง สุพัตรา สิรินานากุล 10,000,000 0.52