โครงสร้างการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

นับตั้งแต่ บริษัทได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2547 เป็นเวลากว่าทศวรรษ ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยบริษัทเชื่อว่า “ธุรกิจจะยั่งยืนได้ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพราะความเชื่อนี้ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเน้นการให้ความสำคัญต่อการดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และสุจริต โดยคำนึงถึงผลกระทบในทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึง การดำเนินกิจกรรม CSR in Process และ CSR After Process ซึ่งบริษัทได้มุ่งหวังว่าการดำเนินกิจกรรมทั้งหลายดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งหมดนี้บริษัทถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ จะมีส่วนให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทยังได้สร้างจิตสำนึกอันดีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานทุกระดับ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจที่พนักงานทุกระดับจะยึดปฏิบัติตาม

นโยบายภาพรวม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรม ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อ สังคมอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน

ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในสังคมทุกภาคส่วน ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ สร้างสรรค์สาธารณประโยชน์แก่สังคมโดยรวม โดยมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
 1. นำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหน้าที่ โดยจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม 4 ด้านหลัก คือ การศึกษา ขนมธรรมเนียมประเพณี สัมมาอาชีพและสังคมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้องค์กรและพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม
 2. ดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในโครงการด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่ร่วมกับสถาบันหรือหน่วยงานที่ เป็นศูนย์รวมของชุมชนและสังคม เช่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ชมรมในชุมชน เป็นต้น
 3. ดำเนินงานและใส่ใจให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่ง แวดล้อม
 4. สร้างจิตสำนึกอันดีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน โดยให้มีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ

คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบของ บริษัทต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR) มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. ประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 2. ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 3. กำหนดแผนงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่กำหนดอย่าง สอดคล้องและสนับสนุนตัวชี้วัดผลงานของสายงาน
 4. จัดทำงบประมาณ ติดตามประเมิณผลงานตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของฝ่าย/แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทั้ง ทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 5. ออกเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
 6. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อรับทราบปัญหา ให้คำชี้แนะ และแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
 7. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก
 8. พิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในระดับหน่วยงาน
 9. ประชุมคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง